facebook instagram youtube

Statut Zakopiańskiego Centrum Kultury

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Zakopiańskie Centrum Kultury, zwane dalej ZCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu.

§ 2

Organizatorem ZCK jest Gmina Miasta Zakopane.

§ 3

 • 1.ZCK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. 
 • 2. ZCK zostało utworzone w trybie połączenia dwóch instytucji kultury: Biura Promocji Zakopanego oraz Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego.

§ 4

 • 1.Siedzibą ZCK jest Miasto Zakopane.
 • 2. Terenem działania jest obszar Miasta Zakopane.
 • 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością ZCK sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane.

II. Zakres działalności i cele.

§ 5

 • 1.Celem działalności ZCK jest:
 • a) wychowywanie i edukacja kulturalna aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej poprzez prezentacje i propagowanie współczesnej twórczości plastycznej, fotograficznej oraz inne działania wizualne i multimedialne,
 • b)prowadzenie działań promujących walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze i gospodarcze Zakopanego i Podtatrza, działanie na rzecz budowy pozytywnego wizerunku miasta i regionu, upowszechniania i ochrona dóbr kultury Podhala.
 • 2.ZCK upowszechniając osiągnięcia szeroko rozumianych sztuk plastycznych współdziała z państwowymi, samorządowymi oraz społecznymi jednostkami, organizacjami, a także z osobami prywatnymi z kraju i z zagranicy.

§ 6

 • 1.Do podstawowych zadań ZCK należy:
 • Organizowanie wystaw sztuk plastycznych,
 • Udzielanie pomocy w organizowaniu działalności upowszechniającej osiągnięcia sztuk plastycznych,
 • Prowadzenie działalności oświatowej w zakresie wiedzy o sztuce we współpracy z władzami oświatowymi i szkołami,
 • Współpraca z indywidualnymi artystami plastykami oraz związkami i stowarzyszeniami twórczymi, pomoc w upowszechnianiu działalności artystycznej ich członków,
 • Publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem osiągnięć sztuk plastycznych, Popularyzowanie sztuki poprzez organizację odczytów, konkursów i imprez towarzyszących wystawom (filmów, koncertów, recytacji, spotkań autorskich itp.),
 • Organizowanie plenerów artystycznych,
 • Gromadzenie, inwentaryzowanie, zarządzanie i użytkowanie dzieł sztuki współczesnej, stanowiących własność ZCK oraz przekazanych jej w depozyt,
 • Dokonywanie zakupów dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw dla celów działalności upowszechniającej i dokumentującej sztuki plastyczne, a także pośredniczenie w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanych na wystawach organizowanych przez ZCK Gromadzenie i publikowanie dokumentacji na temat wydarzeń odbywających się w ZCK
 • 2. ZCK może, obok swojej działalności podstawowej, prowadzić także działalność komercyjną (kiermasze, usługi plastyczne, gastronomiczne, itp.), z której dochód w całości przeznaczony będzie na podstawową działalność statutową ZCK.
  3. Do zadań ZCK należy także:
 • Prowadzenie wielokierunkowej działalności promocyjnej w oparciu o opracowaną i przyjętą strategię promocji i działań marketingowych,
 • Organizowanie imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, turystycznym, rekreacyjnym i gospodarczym w Zakopanem,
 • Prowadzenie miejskich punktów informacji turystycznej,
 • Tworzenie bazy danych w zakresie turystyki, gospodarki i kultury,
 • Przeprowadzenie badań rynku wśród turystów i mieszkańców miasta,
 • Działalność wydawnicza w zakresie publikatorów związanych z zadaniami statutowymi ZCK,
 • Działalność impresaryjna,
 • Współpraca z samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami, stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie budowy marki Zakopane,
 • Prowadzenie działalności gospodarczej w granicach określonych prawem,
 • Podejmowanie przedsięwzięć w procesach integracji europejskiej w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane,
 • Działalność inwestycyjna w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem Miasta Zakopane,

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7

 • 1.Organem zarządzającym ZCK jest Dyrektor, który kieruje działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
 • 2. Dyrektora ZCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Zakopane na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 • 3.Dyrektor organizuje pracę ZCK jednoosobowo, odpowiada za całokształt działalności, w szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji ZCK.
 • 4.W razie nieobecności dyrektora zastępuje go inny pracownik ZCK na podstawie udzielonego mu upoważnienia lub Zastępca Dyrektora o ile jest powołany.
 • 5.Do składania oświadczeń woli w imieniu ZCK uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor ZCK.
 • 6.Przewiduje się możliwość powołania jednego Zastępcy Dyrektora, podległego służbowo bezpośrednio Dyrektorowi ZCK i odpowiedzialnego za funkcjonowanie jednego działu ZCK – Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego.
 • 7.Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor ZCK.

§ 8

 • 1.Dyrektor, Zastępca Dyrektora i pracownicy ZCK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje.
 • 2.Wynagrodzenie Dyrektora ustala Burmistrz Miasta Zakopane.
 • 3.Wynagrodzenie Zastępcy Dyrektora oraz pracowników określa regulamin wynagradzania wprowadzony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
 • 4.Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 • 5.W ZCK tworzy się następujące działy:
 • a)Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego,
 • b)Dział Kultury i Promocji Zakopanego.
 • 6. ZCK w zakresie działań dotyczących działu o którym mowa w ust. 5 lit. a będzie posługiwać się znakiem graficznym jakim jest logo zaprojektowane przez Pana Arkadiusza Walocha przedstawiające prostokątną paletę malarską w kolorze złotym. W jej dolnej części znajduje się kontur biały góry Giewont, a na jego tle poniżej znajduje się napis nazwy galerii – zał nr. 1 do statutu. Logo powyższe wykorzystywane będzie w działaniach związanych z zadaniami wykonywanymi przez dział ZCK – Galerię Miejską im. Władysława hr. Zamoyskiego, a logo stanowiło wcześniej logo Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszego Statutu.
 • 7.Siedziba działu o którym mowa w § 5 lit. a pozostanie niezmieniona w stosunku do siedziby Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego.

§ 9

 • 1.Regulamin organizacyjny opracowuje i wprowadza w drodze zarządzenia Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Zakopane, działającego w imieniu organizatora oraz działających w ZCK organizacji związkowych i stowarzyszeń oraz Komisji Kultury Rady Miasta Zakopane.
 • 2.W przypadku zmiany regulaminu organizacyjnego wymaga on opinii organizacji związkowych, jeśli takie w instytucji działają.

§ 10

 • 1.W ZCK może działać Społeczna Rada Programowa, jako organ wspierający i doradczy Dyrektora ZCK.
 • 2.Społeczna Rada Programowa składa się z od 7 do 9 członków.
 • 3.W skład Rady Programowej wchodzą przede wszystkim przedstawiciele środowisk twórczych oraz Zastępca Dyrektora, o ile jest powołany. Członków Rady powołuje i odwołuje samodzielnie Dyrektor. Organizator deleguje swojego przedstawiciela lub przedstawicieli do pracy w Radzie Programowej.
 • 4.Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora ZCK regulaminu.

IV. Źródła finansowania

§ 11

 • 1.ZCK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury.
 • 2.Podstawą gospodarki finansowej ZCK jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

§ 12

 • 1.Przychodami ZCK jest:
 • - dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Zakopane,
 • - dotacja celowa z budżetu państwa,
 • - dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Zakopane,
 • - darowizna,
 • - sprzedaż biletów,
 • - publikacja i inne produkty,
 • - pozyskiwanie środków europejskich na przygotowane projekty w zakresie działalności kulturalnej i inwestycje w infrastrukturę ZCK,
 • - wynajem zarządzanej Sali w ramach ZCK na koncerty, imprezy i itp.,
 • - wynajem lokalu biurowego i pozostałych powierzchni ZCK na cele prowadzenia działań z zakresu kultury
 • - dla innych instytucji kultury i organizacji zajmujących się działalnością kulturalną,
 • - przychód ze sprzedaży komisowej dzieł, wydawnictw i innych,
 • - wynajem i dzierżawa innych składników majątku,
 • - prowadzenie przez ZCK działalności usługowej i gospodarczej,
 • - środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych,
 • - przychody z innych źródeł.
 • 2.Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta Zakopane.

§ 13.

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Organizatora.

V. Postanowienia końcowe.

§ 14

 • 1.Statut ZCK nadaje Rada Miasta Zakopane.
 • 2.Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 • 3.Likwidacja ZCK następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane.
NAGRODY
REKLAMA